3D (zbrush)

Xhozu_redo_v4
Xhozu_redo_v4
Xhozu_alt_angle_v2
Xhozu_alt_angle_v2
xhozu_week9_progress
xhozu_week9_progress
DRAGONFINAL_TURNS.jpg
DRAGONFINAL_TURNS.jpg
Dragon_head_Export_week2.jpg
Dragon_head_Export_week2.jpg
Griffin_Final.jpg
Griffin_Final.jpg
Seklie Comp v2
Seklie Comp v2
Screen Shot 2017-01-22 at 12.32.26 PM
Screen Shot 2017-01-22 at 12.32.26 PM
Screen Shot 2017-01-18 at 5.47.02 PM
Screen Shot 2017-01-18 at 5.47.02 PM
Oar_Troll_Development.jpg
Oar_Troll_Development.jpg
Sloth.jpg
Sloth.jpg
Head2-CGMA.jpg
Head2-CGMA.jpg
Screen shot 2016-01-23 at 3.30.52 PM_edited
Screen shot 2016-01-23 at 3.30.52 PM_edited
Screen shot 2016-01-23 at 3.30.46 PM_edited
Screen shot 2016-01-23 at 3.30.46 PM_edited